(Ali lopo, ali savno, ali zimski vrt …).

Stranke me pogosto sprašujejo, ali je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za postavitev nadstreška za avtomobile. Podobno velja za garaže, lope, ute, drvarnice, senčnice, letne kuhinje, savne, zimske vrtove in vetrolove. Vas zanima? Berite naprej, kako je z gradbenim dovoljenjem za gradnjo nadstreškovin podobnih manjših objektov.

(1) Prvo vprašanje je ali je vaš nadstrešek (ali lopa, ali savna …) skladen s prostorskim aktom in ali imate pravico graditi na tej parceli:

Potrebno je upoštevati prostorske akte in druge predpise pristojne Občine. Preveriti moramo:

 • Koliko enostavnih in nezahtevnih objektov dopušča prostorski akt,
 • Kakšni so dovoljeni minimalni odmiki (običajno polovica višine nadstreška, lahko tudi manj),
 • Kakšna je dopustna namenska raba,
 • Upoštevati je potrebno morebitne zahteve za izgled, velikost in uporabo materialov na tem območju (nadstrešek ne sme s svojo velikostjo, materiali itd. kvariti splošnega videza prostora).
 • Z gradnjo enostavnega ali nezahtevnega objekta ne smemo presegati maksimalnega faktorja pozidanosti, ki ga določa prostorski akt,
 • Če se nadstrešek nahaja v varovalnem pasu, je potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa.

Nazadnje, pravico za graditi imate, če ste lastnik parcele. Če niste lastnik ali obstaja več lastnikov, je najprej potrebno odvetniško urediti pravice.

(2) Če izpolnjujete vse pogoje iz prve točke, je v nadaljevanju potrebno ugotoviti, ali je vaš bodoči nadstrešek nezahteven ali enostaven objekt1:

 • Če je površina nadstreška manjša od 30 m2 gre za ENOSTAVEN objekt (glej točko “a”),
 • Če ima nadstrešek med 30 in 50 m2, potem je NEZAHTEVEN objekt (glej točko “b”).

a) NADSTREŠEK JE ENOSTAVEN OBJEKT:

Če je nadstrešek enostaven objekt ga lahko zgradite brez gradbenega dovoljenja2, seveda če je njegova postavitev skladna s prostorskim aktom, kot je opisano v prvi točki.

b) NADSTREŠEK JE NEZAHTEVEN OBJEKT:

Če je nadstrešek večji od 30 m2 in manjši od 50 m2 zanj potrebujemo gradbeno dovoljenje2, ampak postopek je precej bolj enostaven, kot za družinsko hišo. Zahtevo oddamo na posebnem obrazcu, h kateremu je samo potrebno priložiti:

 • prikaz lege objekta na zemljišču z navedbo odmikov objekta od parcelnih mej sosednjih zemljišč,
 • značilne prereze  ter oblikovanje objekta in terena,
 • soglasja pristojnih soglasodajalcev,
 • dokazilo o pravici graditi (običajno je to dokazilo, da ste lastnik parcele).

Kaj pa uporabno dovoljenje za nadstrešek, lopo, savno …?

Uporabno dovoljenje ni potrebno za začetek uporabe enostavnega in nezahtevnega objekta ter enostanovanjskih stavb2.

Imate še vprašanja?

 

Literatura in viri:

1. Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, Ur. l. RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013.

2. Zakon o graditvi objektov, Ur. l. RS, št 102/2004 (14/2005 popr.), Spremembe Ur. l. RS, št. 120/2006 Odl. US: U-I-286/04-46, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 porpr.), 20/2011 Odl. US:  U-I-165/09-34